Het beleid van de onderneming is gericht op het voortbestaan en uitbreiden van de organisatie en het naleven van de wet- en regelgeving waaronder in het bijzonder de arbeidsomstandigheden wetgeving.

Beleidsverklaring Downloaden

Beleidsverklaring Vitaal Ondernemen

Klanttevredenheid maar ook werknemerstevredenheid zijn de pijlers waarop het bedrijf rust. Omdat klanttevredenheid mede afhankelijk is van een hoge mate van medewerkerstevredenheid onderkent de directie het feit dat het uitvoeren van een beleid gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn de basis is voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarnaast is voor het voortbestaan en mogelijk uitbreiden van het bedrijf, het leveren van kwaliteit in de ruimste zin van het woord een eerste vereiste.

Als onderdeel van de gecertificeerde eenheid EVI Facilities is het onze doelstelling om gecertificeerd te zijn conform de ISO9001:2015 met de aanvulling van de eisen uit de Certificatie Richtlijn Arbodiensten. Wij streven naar een constante verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en informatiebeveiliging.

Als onderdeel van de gecertificeerde eenheid EVI Facilities zijn wij een onafhankelijke arbodienstverlener met 5 kerntaken die een sterke samenhang hebben, te weten:

 • Verzuimbegeleiding van zieke werknemers;
 • Het uitvoeren en toetsen van de RI&E;
 • Het uitvoeren van het Preventief Medisch Onderzoek;
 • Het verrichten van aanstellingskeuringen.
 • Consultatie van de Bedrijfsarts.

De uitvoering van de dienstverlening geschiedt conform de vigerende wet- en regelgeving en met inachtneming van de stand van de wetenschap en algemeen erkende regels der techniek.

Vitaal Ondernemen is niet verbonden met en zal in de toekomst ook geen verbinding aan gaan met organisaties die de hierboven genoemde dienstverlening met andere belangen zouden kunnen beïnvloeden.

Kwaliteit naar de klant:

Vitaal Ondernemen is zich bewust van de wensen van klanten en dat wensen kunnen veranderen onder invloed van tijd, veranderingen in de maatschappij en wettelijke regels.

In samenspraak met EVI Facilities is Vitaal Ondernemen continu bezig met het aanpassen van onze processen en producten aan die wensen zodat een zo groot mogelijk klanttevredenheid en dus binding met ons als leverancier wordt bewerkstelligd.

Input van verzoeken, klachten, klanttevredenheidsonderzoek etc. leveren hier een positieve bijdrage aan.

Kwaliteit binnen de organisatie:

Het onderhouden van een hoog kennis- en ervaringsniveau, een goede werkplanning en flexibele inzet van directie en medewerkers resulterend in een effectief en efficiënt gebruik van mankracht en kennis.

Een gezond en goed opgeleid en gemotiveerd personeelsbeleid vormt de basis voor het succes van iedere onderneming. Dit houdt in dat zorgvuldig gehandeld moet worden met betrekking tot

 • De werving en selectie van personeel;
 • De introductie van personeel;
 • De opleiding en training van personeel.

Veiligheid:

De directie zal alles in het werk stellen om het werk en de werkplek vrij van VGW risico’s te houden.

Zij heeft daartoe een wettelijk verplichte RI&E opgesteld. Dit exemplaar is aanwezig bij de directeur.

Informatiebeveiliging

Vitaal Ondernemen spant zich volledig in om binnen haar macht, alles te doen ter voorkoming van lekken van data en privacy. Vitaal Ondernemen committeert zich eraan wet- en regelgeving na te leven in al haar activiteiten.

Vitaal Ondernemen zet zich in voor de bescherming van beveiliging, integriteit en beschikbaarheid van alle fysieke en elektronische informatiedragers binnen de organisatie zodat aan de geldende wet- en regelgeving, operationele en contractuele eisen wordt voldaan. De algemene doelstellingen voor informatiebeveiliging binnen Vitaal Ondernemen zijn:

 • Zorgen voor naleving van de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen;
 • Voldoen aan de vereisten voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid voor medewerkers van Vitaal Ondernemen en andere belanghebbenden;
 • Het vastleggen van beheersmaatregelen ter bescherming van onze data en datasystemen tegen diefstal, misbruik en andere vormen van schade en/of verlies;
 • Het motiveren van administrators en medewerkers zich verantwoordelijk en betrokken te voelen en over voldoende kennis te beschikken van informatiebeveiliging teneinde de risico’s op beveiligingsincidenten zo ver mogelijk te minimaliseren;
 • Zorgdragen voor de continuïteit van de dienstverlening van Vitaal Ondernemen ook gedurende optreden van beveiligingsincidenten;
 • Zorgdragen dat de bescherming van persoonsgegevens (privacy) gewaarborgd blijft;
 • Zorgdragen dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur en de geleverde diensten geborgd blijft;
 • Voldoen aan de eisen uit de ISO 27001:2017;
 • Zorgdragen dat de externe serviceproviders voldoen aan Vitaal Ondernemen ’s informatiebeveiliging behoeften en eisen.
 • Zorgen voor flexibiliteit en een aanvaardbaar niveau van beveiliging voor de toegang tot informatiesystemen van Vitaal Odernemen.

Veiligheidsstrategie Informatiebeveiliging

De bedrijfsstrategie van Vitaal Ondernemen en het raamwerk voor risicomanagement zijn opgenomen in ons managementsysteem.

Professioneel Statuut Arbodienstverlening:

De directie onderschrijft de tekst van het Professioneel Statuut Arbodienstverlening zoals opgesteld door de brancheorganisatie Oval en geaccepteerd door het CCvD en handelt dienovereenkomstig.

6 juli 2021

Directeur
Ronald van Slooten