Het beleid van de onderneming is gericht op het voortbestaan en uitbreiden van de organisatie en het naleven van de wet- en regelgeving waaronder in het bijzonder de arbeidsomstandigheden wetgeving.

 

Klanttevredenheid maar ook werknemerstevredenheid zijn de pijlers waarop het bedrijf rust. Omdat klanttevredenheid mede afhankelijk is van een hoge mate van medewerkerstevredenheid onderkent de directie het feit dat het uitvoeren van een beleid gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn de basis is voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarnaast is voor het voortbestaan en mogelijk uitbreiden van het bedrijf, het leveren van kwaliteit in de ruimste zin van het woord een eerste vereiste.

Vitaal Ondernemen is gecertificeerd conform de norm ISO9001:2015 met de aanvulling van de eisen uit de Certificatie Richtlijn Arbodiensten. Beide systemen verplichten de organisatie alert te blijven op, maar ook te streven naar een constante verbetering van de kwaliteit van zowel de dienstverlening als van de bedrijfsvoering.

 

Vitaal Ondernemen biedt onder andere onafhankelijke arbodienstverlening met 4 kerntaken die een sterke samenhang hebben, te weten:

  1. Verzuimbegeleiding van zieke werknemers;
  2. Het uitvoeren en toetsen van de RI&E;
  3. Het uitvoeren van het Preventief Medisch Onderzoek;
  4. Het verrichten van aanstellingskeuringen.

 

De uitvoering van de dienstverlening geschiedt conform de geldende wet- en regelgeving en met inachtneming van de stand van de wetenschap en algemeen erkende regels der techniek.

Vitaal Ondernemen is niet verbonden met en zal in de toekomst ook geen verbinding aan gaan met organisaties die de hierboven genoemde dienstverlening met andere belangen zouden kunnen beïnvloeden.

 

Kwaliteit naar de klant

Vitaal Ondernemen is zich bewust van de wensen van klanten en dat wensen kunnen veranderen onder invloed van tijd, veranderingen in de maatschappij en wettelijke regels.

Vitaal Ondernemen is continu bezig met het aanpassen van onze processen en producten aan die wensen zodat een zo groot mogelijk klanttevredenheid en dus binding met ons als leverancier wordt bewerkstelligd.

Input van verzoeken, klachten, klanttevredenheidsonderzoek etc. leveren hier een positieve bijdrage aan.

 

Kwaliteit binnen de organisatie

Het onderhouden van een hoog kennis- en ervaringsniveau, een goede werkplanning en flexibele inzet van directie en medewerkers resulterend in een effectief en efficiënt gebruik van mankracht en kennis.

Een gezond en goed opgeleid en gemotiveerd personeelsbeleid vormt de basis voor het succes van iedere onderneming. Dit houdt in dat zorgvuldig gehandeld moet worden met betrekking tot

  • De werving en selectie van personeel;
  • De introductie van personeel;
  • De opleiding en training van personeel.

 

Veiligheid

De directie zal alles in het werk stellen om het werk en de werkplek vrij van veiligheid, gezondheid en welzijn risico’s te houden. Zij heeft daartoe een wettelijk verplichte risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) opgesteld. Dit exemplaar is aanwezig bij de directeur.

 

Professioneel Statuut Arbodienstverlening

De directie onderschrijft de tekst van het Professioneel Statuut Arbodienstverlening zoals opgesteld door de brancheorganisatie Oval en geaccepteerd door het CCvD en handelt dienovereenkomstig.

 

8 augustus 2018, Directeur Gerard Egberts

 

Beleidsverklaring

Contact

Copyright 2020 | Vitaal Ondernemen